Thì quá khứ hoàn thành

 

1.      Cách dùng (uses): Thì quá khứ hoàn thành dùng để

-      Chỉ một việc đã hoàn thành trước một thời gian nhất định ở quá khứ, hoặc trước khi một việc khác ở quá khứ bắt đầu.

Ex:            When I got home, someone had taken my camera.

We didn’t need to queue because I had bought the tickets.

-      Thường đi kèm các giới từ chỉ thời gian như: after, before, when, by the time, as soon as, ever, already, never…

Ex:            When I returned with my camera, the bird had already flown away.

2.      Hình thức (Form)

a.      Thể khẳng định (Affirmative form):

S + had + PP …..

Ex:            I had locked the door before I left the house.

                  He had eaten before he came here.

b.      Thể phủ định (Negative form):

S + had not/ hadn’t + PP……..

Ex:            I hadn’t locked the door before I left the house.

                  He hadn’t eaten before he came here.

c.      Thể nghi vấn (Interrogative form)

Had + S + PP……….?        à Trả lời ngắn:                    Yes, S + had

                                                                                                No, S + hadn’t

Ex:            Had you locked the door before you left the house? – Yes, I had/ No, I hadn’t

                  Had he eaten before he came here? – Yes, he had/ No, he hadn’t

 

-***-