Nói về hành động ở tương lai với “be going to”

 

1.      Cách dùng (Use): “Be going to” được dùng để diễn tả một hành động xảy ra ở tương lai có sự sắp đặt hoặc lên kế hoạch từ trước.

2.      Hình thức (Forms):

a. Câu khẳng định (Affirmative):                   S + be + going to + V....

Ex:                              I am going to Hue tomorrow.

                                          She is going to Ha Noi this evening.

                                          We are going to the theater tonight.

b. Câu phủ định (Negative):                S + be not + going to + V...

Ex:                              I am not going to Hue tomorrow.

                                          She isn’t going to Ha Noi this evening.

                                          We aren’t going to the theater tonight.

c. Câu nghi vấn (Interrogative):                     Be + S + going to + V...?   

Ä Yes, S + be/ No, S + be not

Ex:                              Are you going to watch TV tonight?         Yes, I am/ No, I am not

                                          Is he going to play soccer tomorrow afternoon?

ØYes, he is/ No, he isn’t