Trạng từ chỉ mức độ thường xuyên - Adverbs of Frequency

Started by Admin, Dec 24, 2022, 06:40 PM

Previous topic - Next topic

Admin

1/- Các trạng từ chỉ mức độ thường xuyên:
Always: luôn luôn         Sometimes: thỉnh thoảng
Often: thường         Hardly/Seldom: hiếm khi
Usually: thường thường      Never: không bao giờ
2/ - Vị trí và cách sử dụng
Các trạng từ chỉ mức độ thường xuyên được dùng để trả lời cho câu hỏi "How often...?". Chúng thường đứng trước động từ thường và sau động từ "tobe"
Ex:
-   How often do you play badminton?    � I sometimes play badminton after school.
-   How often does he go fishing?       � He never goes fishing.
-   He is always late for school.